Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ekonomi Reformları tanıtım toplantısında yaptığı açıklamada, şu konuların altını çizdi:

 - Türkiye ekonomisinin yarınlarını şekillendireceğine inandığımız reform programının özünde ekonomiyi yatırım, istihdam, ihracat temelinde büyütme amacı bulunuyor.

 - Yeni dönem dört temelin üzerine bina edilecek, yatırım, istihdam, üretim, ihracat.

 - Basit usulde vergilendirilen 850,000 esnafı gelir vergisinden muaf tutuyor veya yükümlülüklerini kaldırıyoruz.

 - Verimlilikle potansiyel büyümeyi artıracağız, ithal girdiyi azaltmış, katma değerli ihracatla yerli milli ekonomi hedefliyoruz.

 - 2021'i nitelikli büyümeye orta vadede girişin hazırlık yılı olarak değerlendiriyoruz.

 - Büyümenin toplumun her kesiminin refahını artıracak istikamette gerçekleşmesi olmazsa olmazdır.

 - Verimliliği, rekabetçi yatırımları ve üretimi destekleyecek şeffaf bir yönetim anlayışı ile hayata geçiriyoruz.

 - Şoklara dirençli ekonomiye giden yol makroekonomik istikrarın devamlılığından geliyor.

 - Yapısal politikalar tarafında kurumsal yapının teşvik edilmesi, ilk reform alanımız risklere karşı daha güçlü kamu maliyesi yapısını oluşturmak olacak.

 - Harcama disiplini konusunda öncelik bütçe politikalarında; Meclis'in bütçe hakkı kapsamını genişletirken şeffaflığı artırıyoruz.

 - Perakendede haksız rekabeti ortadan kaldırmak için Avrupa Birliği mevzuatına uygun değişiklikler yapıyoruz.

 - Dijital pazaryeri platformunda ürününü satan firmaların hakkını koruyacak düzenlemelere gidiyoruz.

 - Döner sermayeleri gözden geçirecek ve kademeli şekilde merkezi yönetim, Meclis denetimi kapsamına alıyoruz.

 - Bütçe dışında gerçekleştirilen özel hesap uygulamalarının acil ve zorunlu olanlarla sınırlandırıyor bunları karşılamayanı kaldırıyoruz.

 - Dijital vergi dairesi uygulamasını başlatıyoruz.

 - Bireysel emeklilik sistemine 18 yaş altının girmesi önündeki engelleri kaldırıyoruz. Sandık vakıf ve derneklerdeki emeklilik birikimlerinin 2023 sonuna kadar bireysel emeklilik sistemine aktarımına imkan veriyoruz.

 - Vergi incelemelerinde sektör ve konular itibarıyla ortaya çıkan farklı uygulamaları ortadan kaldırıyoruz

 - Kamuda taşıt alımı, kiralama, temsil ve ağırlama alanlarına sınırlama getiriyoruz.

 - Mahalli idarelerde mali disiplini güçlendirecek, borç stokunun artışını sınırlayacak düzenlemeler yapıyoruz.

 - Bütçe sonucu ve politika sonuçlarını üç ayda bir kamu maliyesi raporuyla paylaşıyoruz.

 - Döviz borçların toplam stok içindeki payını düşürüyoruz; ağırlıklı olarak kendi paramızla borçlanacak, TL cinsi senetleri kullanacağız.

 - Borç stokunun dış şoklara duyarlılığını azaltabilmek için döviz cinsi borçların toplam borç içindeki payının ağırlığını düşürüyoruz.

 - Kamu maliyesinin gelir tarafını oluşturan vergi politikalarını sadeleştiren adımlar atıyoruz.

 - Hazine nakit yönetimini daha güçlü hale getiriyoruz, Hazine kullanımı dışındaki kurumların hesabını tek hazine hesabında topluyoruz.

 - Muhtemel sıkıntıları önlemek için çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarını revize ediyoruz, karşılıklı anlaşma yöntemini daha yoğun kullanacağız.

 - Peşin fiyatlandırma anlaşmalarını yaygınlaştırıyoruz.

 - Kamu alım ihalelerinde dijital sisteme geçiyoruz, önemli ölçüde azaltacağımız istisnalardan muhafaza edilecekler disiplin altına alıyoruz.

 - Kamu alım kanunu için hazırlık başlatıyoruz; kamu alımlarını yerli ürünlere yönlendirerek yurtiçi sanayinin gelişmesine katkıda bulunacağız.

 - Stratejik ürünlerde yerli alım sağlayacak alım garantilerinin önünü açıyoruz; ithal ürün alımını azaltmak için sanayileşme icra komitesi altında merkezi izleme sistemi oluşturulacak

 - Kamu özel ortaklığı projeleri uygulamasını bir üst seviyeye taşımak için "kamu özel ortaklığı projeleri" kanununu çıkarmayı planlıyoruz.

 - KİT'leri günün ihtiyaçları ışığında reforma tabi tutmak için çalışma başlatıyoruz, amacımız KİT'lerden küresel şirketler çıkarmak.

 - Bu sene için yüzde 4.3'ten yüzde 3.5'e revize edilen bütçe açığı hedefine mali disiplinden taviz vermeden ulaşacağız.