Olağanüstü hal (OHAL) bölgesinde geçici ve kesin iskan alanları, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca belirlenecek. Orman vasfını kaybetmiş alanlar, Hazine adına tescil edilecek. İskan bölgesindeki taşınmazlar için 'acele kamulaştırma' kararı alınacak.

Resmi Gazete'de, 'OHAL Kapsamında Yerleşmeye ve Yapılaşmaya İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi' yayımlandı. Buna göre, genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerdeki geçici veya kesin iskan alanları; fay hattına mesafe, zeminin elverişliliği, yerleşim merkezine yakınlık gibi kriterler gözetilerek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca belirlenecek. Gerekli görülmesi halinde orman olarak muhafazasında yarar görülmeyen ve tarım alanına dönüştürülmesi de mümkün olmayan alanlar kullanılabilecek. Kullanılan orman arazisinin 2 katından az olmamak üzere Hazine taşınmazı, Orman Genel Müdürlüğü'ne (OGM) tahsis edilecek.

VAZİYET PLANI VE İMAR BEKLENMEYECEK

Köyler dahil belirlenen kesin iskan alanlarında ve mevcut kentsel alanlarda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca onaylanacak plan ve imar uygulamaları beklenmeksizin, jeolojik etüt raporu ve zemin etüt raporu doğrultusunda vaziyet planı ve yapı ruhsatına göre uygulama yapılacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylanan plan ve parselasyon planlarında 'İmar Kanunu'nun plan ve parselasyon ile ilgili işlemlerindeki askı, ilan, itirazlara ilişkin hükümler uygulanmayacak. Taşınmaz mülkiyeti veya imar hakları, kısmen veya tamamen başka alana aktarılabilecek.

Belirlenen geçici veya kesin iskan alanlarında, 'Mera Kanunu' ve 'Orman Kanunu' gereğince verilen izinler, OGM tarafından kiraya verilen mesire yerleri, orman parkları ve taşınmazlara ilişkin kiralama sözleşmeleri ile 'Mera Kanunu' kapsamında tahsis amacı değişikliği gerçekleştirilen ancak tapuda henüz Hazine adına tescil edilmeyen alanların tahsis amacı değişiklikleri 'Turizmi Teşvik Kanunu' kapsamında verilen tahsis alanları, ilgisine göre resen iptal edilmiş veya feshedilmiş sayılacak.

MADEN RUHSATI İPTAL EDİLECEK

'Maden Kanunu' kapsamında düzenlenen ara ve uç ürün üretme şartlı ihalelere ilişkin ruhsatlar hariç geçici veya kesin iskan alanlarına denk gelen maden ruhsat sahalarının girişimli kısmı maden ruhsat sahasından kısaltılacak. Geçici veya kesin iskan alanının ruhsatın tamamını kapsaması halinde ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın kararı ile maden ruhsatı resen iptal edilmiş sayılacak.

Belirlenen alanlarda, kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazlar ile özel mülkiyete tabi taşınmazlar için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından devir veya acele kamulaştırma kararı alınacak. Kamulaştırma işlemleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı veya Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından yürütülecek. Kamulaştırılan taşınmazlar bakanlık veya TOKİ'nin talebine istinaden Hazine adına tescil edilecek. Tescil ve terkin işlemi sırasında mal sahiplerinin taşınmazla ilgili vergi ilişkisine bakılmayacak. Ancak tapu dairesi durumu ilgili vergi dairesine bildirecek. Tescilden sonra bu alanlarda inşai faaliyetlere başlanabilecek.

Yerli veya yabancı kişiler, kurumlar ve kuruluşlar, deprem bölgesindeki konut ve işyeri ihtiyacını karşılamak ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na hibe edilmek üzere bakanlıkça gösterilecek yerlerde ve bakanlıkça belirlenecek tip projelere uygun konut ve iş yeri yapabilecek. Bu kapsamda bakanlığa hibe edilen konut ve iş yerleri hak sahiplerine verilmek üzere AFAD'a devredilecek.

ENKAZLARIN DÖKÜMÜ

Bakan Murat Kurum: "11 ilde esnafımız için geçici iş yerleri hazırlıyoruz" Bakan Murat Kurum: "11 ilde esnafımız için geçici iş yerleri hazırlıyoruz"

Afet alanlarından çıkan yıkıntı atıklarının dökümü, çevrenin korunmasına ilişkin önlemler alınmak kaydıyla ilgili valilikçe belirlenen alanlara yapılacak. Yıkıntı atıkları, geri dönüşüme tabi tutulmak sureti ile ilgili standartları ve gerekli şartları sağlayarak altyapı ve üstyapı yatırımlarında kullanılabilecek.